“ໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລາວ ແລະອາຊີ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໑ ມິຖຸນາ “

ໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລາວ ແລະອາຊີ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໑ ມິຖຸນາ ໃນຫົວຂໍ້ໂຕະ :

໑.ທີ່ມາຂອງຄວາມຫຼົ້ມຈົມຂອງສປປລາວ :

໒.ບັນຫາພູມີສາດການເມືອງຂອງໂລກ