ໂທຣະພາບພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາ-TV ULN – CERLALAOS

ລາຍການໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາ ອອກອາກາດສົດທຸກວັນພຸດ-ອາທີດ ເວລາ໑໐ໂມງເຊົາທີ່ຫ້ອງສົ່ງຣັດກາລີພໍເນັຍ ສຫຣ – ໑໙ໂມງ ເວລາຍຸໂຣບ :

1.https://www.malimar.tv/channels/dhammasapha_tv?grid=Lao_LiveTV_Free_CF

ລາຍການປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໑໔ ມິຖຸນາ ໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3266076603424283/

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໗ ມິຖຸນາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3274701279228482/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໑ ມິຖຸນາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3285926548105955/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນ ໃນບັນຫາທີ່ດີນໃນສປປລາວ:

໑.ຖີ່ນລາວ

໒.ສີນໄຊ

໓.ເກັ່ງກາງດົງ

໔.KhonLao

ລາຍການອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໔ ມິຖຸນາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3294298193935457/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ໒໘ ມິຖຸນາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3305803149451628

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3314517748580168

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໕ ກໍຣະກະດາ ໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3326235487408394/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໘ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3334692393229370/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໑໒ ກໍຣະກະດາ ໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3346026878762588/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໕ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3354862674545675/

2.ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໑໙ ກໍຣະກະດາ ໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3367099243322018/

*ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໒ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3376930679005541/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໒໖ ກໍຣະກະດາ ໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3390294947669114/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໙ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3399838440048098/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒ ສິງຫາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3412397925458816/

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໕ ສິງຫາ ໒໐໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3421621987869743/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໙ ສິງຫາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3434041353294473/

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໒ ສິງຫາ ໒໐໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3443115595720382/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໙ ສິງຫາ ໒໐໒໐:

1.

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໓ ສິງຫາ ໒໐໒໐ :

“ວັນພິນາດແຫ່ງຊາດລາວ ໒໓ ສີງຫາ ໑໙໗໕ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໖ ສິງຫາ ໒໐໒໐:

ກ.https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3486555301376411/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໓໐ ສິງຫາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3499397523425522/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒ ກັນຍາ ໒໐໒໐:

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3508818262483448/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໖ ກັນຍາ ໒໐໒໐ :

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3521571127874828/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໙ ກັນຍາ ໒໐໒໐:

ຣະບອບຂ້າທາດ ໃນສປປລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3531809640184310/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.ຄຣີບດຣ ຄຳເຜີຍ ູ

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໓ ກັນຍາ ໒໐໒໐ :

ສະພາບການໄຕ້ຣະບອບຂ້າທາດໃນສປປລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3544666875565253/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໖ ກັນຍາ ໒໐໒໐:

ລາວຈົມຢູ່ໃນຣະບອບຂ້າທາດ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3554066957958578/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໐ ກັນຍາ ໒໐໒໐ :

ທາງອອກຈາກຣະບອບຂ້າທາດໃນສປປລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3567229553308985/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໓ ກັນຍາ ໒໐໒໐:

ແຕ່ຂ້າທາດໄປຫາອິສຣະພາບ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3577062955658978/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ລາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໗ ກັນຍາ ໒໐໒໐

“ ອະຣິຍະທັມລາວ ພາຍໃຕ້ຣະບອບຂ້າທາດ”

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3589918221040118/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໓໐ ກັນຍາ ໒໐:

ຫົວຂໍ້ຣາຍການ “ກົງຈັກການປົກຄອງຮຸ່ນຂອງຣະບອບຂ້າທາດໃນສປປລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3599363463428927/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໔ ຕຸລາ ໒໐໒໐

ປົດແອກອອກຈາກຣະບອບຂ້າທາດໃນສປປລາວ”

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3612560288775911/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໗ ຕຸລາ ໒໐໒໐:

ຣະບອບຂ້າທາດໃນສປປລາວ ກັບການເມືອງພາຍໃນ ແລະສາກົນ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3622006134497993/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໑ ຕຸລາ ໒໐໒໐

ລາວເປັນອັມມະພາດໃນຣະບອບຂ້າທາດ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3634837733214833/

ພິເສດ ການກ່າວສະດຸດີ ແລະໄຫວ້ອາລັຍແດ່ດວງວີນຍານຂອງທ່ານຄຳແທ່ນ ຈີນຍາວົງສ໌ :

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການພິເສດ!!

ຣາຍການອອກອາກາດສົດໂທຣະພາບຂອງ“ພລັງຮ່ວມຊາດລາວ“ໃນວັນຈັນ ວັນທີ ໑໒ ຕຸລາ ໒໐໒໐

ຈາກຫ້ອງສົ່ງໃນຂນະນີ້ ທີ່ເມືອງເພສໂນ ຣັດກາລີພໍເນັຍ ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ ເວລາ ໐໙ໂມງເຊົ້າ

ແລະເວລາ ໑໘ ໂມງແລງ ເວລາໃນຍຸໂຣບ :
ຣາຍການພິເສດ: “ຣະລຶກເຖິງບູຣຸດລາວອິສຣະຄົບຮອບ ໗໕ປີ, ໑໒ ຕຸລາ ໑໙໔໕ “

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3637808866251053/

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໔ ຕຸລາ ໒໐໒໐:

ພິເສດຣາຍລະອຽດພິທີຊາປະນະກິດສົບອະດິດທ່ານພັນເອກຄຳແທ່ນ ຈີນຍາວົງ

ຕິດຕາມດ້ວຍ”ຣະລຶກເຖິງບູຣຸດລາວອິສຣະຄົບຮອບ ໗໕ປີ-໑໒ ຕຸລາ ໑໙໔໕ “

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3643950192303587/

“ຣະລຶກເຖິງບູຣຸດລາວອິສຣະຄົບຮອບ ໗໕ປີ, ໑໒ ຕຸລາ ໑໙໔໕ “

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໘ ຕຸລາ ໒໐໒໐

ອານາຄົດຂອງສປປລາວໃນຣະບອບຂ້າທາດ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3655087541189852/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໑ ຕຸລາ ໒໐໒໐:

ຣະບອບສັກດີນາແດງ ໃນສປປລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3663188197046453/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໕ ຕຸລາ ໒໐໒໐

ສະພາບການໃນສປປລາວພາຍໃຕ້ຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3674533589245247/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໘ ຕຸລາ ໒໐໒໐:

“ປະຈຸບັນພີ່ນ້ອງລາວປະສົບພັຍພິບັດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊິວີດປະຈຳວັນ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3683555358343070/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໑ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐

ປຊຊລາວ ກັບຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3695609680470971/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໔ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐

ອານາຄົດຂອງປະຊາຊົນລາວພາຍໃຕ້ຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3704267322938540/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໘ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐

ຄວາມເຫລື້ອມລໍ້າໃນຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3715991961766076/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໑ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐:

ຄວາມດ້ອຍພັທນາຂອງສປປລາວໃນຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3724758454222760/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໕ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐

ໂສກຊາຕາກັມຂອງປະຊາຊົນລາວພາຍໃຕ້ຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3736706996361239/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໘ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐:

45ປີຜ່ານມາ ຊາວລາວຢູ້ໃນຄວາມເຈັບປວດ ແລະຂົມຂື່ນພາຍໃຕ້ຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3745622535469685/

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3745843395447599/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໒ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐

ກົງຈັກບໍຣິຫານຮັຖກັບຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3757082290990376/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໕ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐:

ສະພາບການທົ່ວໄປໃນສປປລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3765780250120580/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໙ ພຶສຈິກາ ໒໐໒໐

ຣະບົບຍຸຕິທັມ ກັບຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3777453945619877/

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3777766048922000/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໒ທັນວາ ໒໐໒໐:

ວັນມະຫາອຸບາດ ວັນທີ ໒ ທັນວາ ໑໙໗໕

ເພັງວັນທີ 2ທັນວາ ວັນມະຫາອຸບາດຊາດລາວ

ບົດກາບກອນຂອງສາວຫລັກ7 ວັນທີ 2 ທັນວາ ວັນມະຫາອຸບາດຊາດລາວ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Khonlao
3.Silxay
4.CharlesPT
5.Silxay
6.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໖ ທັນວາ ໒໐໒໐

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1ຖິ່ນລາວ
2ສີນໄຊ
3-4 ຊາກເລີ ປທ
5 ຖິ່ນລາວ

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໙ ທັນວາ ໒໐໒໐:

“ ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມຫາຍນະຂອງຊາດລາວ “

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3805503869481551/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1 ຖິ່ນລາວ
2 ສີນໄຊ

3 ຊາກເລີປທ
4 ຖິ່ນລາວ

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໓ ທັນວາ ໒໐໒໐

ທາງອອກຈາກຄວາມຫາຍະນະຂອງຊາດລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3816246805073924/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໖ ທັນວາ ໒໐໒໐:

ສິດທິມະນຸດ ກັບສປປລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3824487460916525/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໐ ທັນວາ ໒໐໒໐

ຊິວີດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃນປະຈຸບັນພາຍໃຕ້ຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3835139146518023/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໗ທັນວາ ໒໐໒໐:

ເສັ້ນພົມແດນສປປລາວ-ວຽດ “

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3853748947990376/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການ ອອກອາກາດສົດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໓໐ ທັນວາ ໒໐໒໐:”

ອັນທີເອີ້ນວ່າ ອ້າຍນ້ອງລາວ-ຫວຽດ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3861192390579365/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໓ ມົກກະຣາ ໒໐໒໑ :

ທາດແທ້ຂອງແກວແດງຫຍຽນໄກຊົງ ຫຼືໄກສອນ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3871948492837088/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໖ ມົກກະຣາ ໒໐໒໑ :

” ປິໃໝ່ນີ່ ໃຕ້ຣະບອບສັກດີນາແດງ ປະຊາຊົນລາວຢາກໄດ້/ເຫັນຫຍັງແດ່?“

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3879785948720009/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໐ ມົກກະຣາ ໒໐໒໑ :

ທາດແທ້ຂອງອັນທີເອີ້ນກັນວ່າ ລູງສຸພາ ຫຼືເຈົາຊາຍແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3890976414267629/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໓ ມົກຣາ ໒໐໒໑ :

“ລາວຈົມຢູ່ໃນແຜນຍຸທສາດຂອງວຽດນາມ“

https://youtu.be/Zu0uhBnmHLA

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3899580163407254/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໗ ມົກກະຣາ ໒໐໒໑ :

ອັນທີວ່າ ກອງປະຊູມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໐ ມົກຣາ ໒໐໒໑ :

ການລໍຄອຍຂອງປະຊາຊົນລາວໃນຣະບອບເຈົ້າພໍ່

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3916897905008813/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໔ ມົກະຣາ ໒໐໒໑ :

ຄວາມຄົງຢູ່ຂອງເຊື້ອຊາດລາວພາຍໃຕ້ຣະບອບຂ້າທາດ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໗ ມົກຣາ ໒໐໒໑ :

ຄວາມເປັນຊາດລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3939015846130352/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໓໑ ມົກະຣາ ໒໐໒໑ :

” ໄປຫາສັງຄົມນິຍົມຂອງສປປລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3950337544998182/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໓ ກຸມພາ ໒໐໒໑ :

ປະຊາຊົນລາວບໍ່ຍອມຮັບສັງຄົມນິຍົມ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3958454257519844/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໐ ກຸມພາ ໒໐໒໑ :

“ສັງຄົມນິຍົມເປັນອຸປະສັກແກ່ຊາດລາວ


https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3976814525683817/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໔ ກຸມພາ ໒໐໒໑ :

“ມໍຣະສຸມຊິວີດຂອງປະຊາຊົນລາວພາຍໃຕ້ສັງຄົມນິຍົມ”

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3987709351261001/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໗ ກຸມພາ ໒໐໒໑ :

“ຜູ້ແທນ ສສຊ ພາຍໃຕ້ສັງຄົມນິຍົມ”

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/3995244930507443/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໑ ກຸມພາ ໒໐໒໑ :

ວາມຈີງສັນຍາປອງດອງຊາດ ໒໑ ກຸມພາ ໑໙໗໓”

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4005938179438118/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໔ ກຸມພາ ໒໐໒໑ :

ອັນທີເອີ້ນວ່າ ຣະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໘ ກຸມພາ ໒໐໒໑ :

“ພວກສັກດີນາແດງຍັງຍືດໝັ້ນທີສດີມາກ-ເລນີນ”

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4033218866710049/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໓ ມີນາ ໒໐໒໑ :

“ສັກດີນາແດງຍັງຍືດຖືແນວຄິດຂອງໄກສອນດັບສູນເຊື້ອຊາດລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4040896785942257/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໗ ມີນາ ໒໐໒໑ :

ຣະບອບສັກດີນາແດງ ຍັງຍືດໝັ້ນມູນເຊື້ອທຳລາຍຊາດຂອງພັກຄອມມຸນີສລາວ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4051526654879270/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໐ ມີນາ ໒໐໒໑ :

“ສັກດີນາແດງຍັງດຳເນີນແຜນພັທນາເສຖກິດສັງຄົມມາກ-ເລນີນ “

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4059767120721890/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໔ ມີນາ ໒໐໒໑ :

ສັກດີນາແດງ ກັບຊົນຊັ້ນກັມມະກອນ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4070857949612807/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.ຖີ່ນລາວ
2.ສີນໄຊ

3.ເກັງກາງດົງ
4.​ຊາກເລີ ປທ

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໑ ມີນາ ໒໐໒໑ :”

“ໂຫຈິມີນ ກັບການສ້າງຕັ້ງພັກປຊຊປະຕິວັດລາວ ໒໒ ມີນາ ໑໙໕໕“

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4090380380993897/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao

2.Silxay
3.charlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໔ ມີນາ ໒໐໒໑ :

” ວັນທີ 23 ມີນາ 1950 ວັນກຳເນີດກອງທັບແຫ່ງຊາດພຣະຮາຊອານາຈັກລາວຄົບຣອບ 71ປີ “

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4098432560188679/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Kysoui
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໘ ມີນາ ໒໐໒໑ :

“ອັນທີເອີ້ນວ່າ ກອງປະຊູມສະພາຄັ້ງປະຖົມມະເລີກຄັ້ງທີ 9”

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4110099595688642/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໓໑ ມີນາ ໒໐໒໑ :

“ແຜນພັທນາ 2021-2025 ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພວກສັກດີນາແດງ”

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4119108458121089/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໔ ເມສາ ໒໐໒໑ :

ກົງຈັກບໍຣິຫານຊຸດທີ ໙ ຂອງຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4132971033401498/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay

3.Kengkangdong
4.Charles

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໗ ເມສາ ໒໐໒໑ :

ປະວັດສາດສປປລາວພາຍໃຕ້ຣະບອບສັກດີນາແດງ

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/4145190355512899/

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao

2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໑ ເມສາ ໒໐໒໑ :

“ຣາຍການພິເສດຕ້ອນຣັບປີໃໝ່ລາວພສ . 2564- ຄສ.2021 :

ບົດຮຽນແສນແສບ ກັບສປປລາວ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Kengkangdong
5.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໔ ເມສາ ໒໐໒໑ :

” ຣາຍການພິເສດຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ລາວ “

“ຣາຍການປົກະຕິໃນຫົວຂໍ້ “ສພາບການໃນສປປລາວ ພາຍໃຕ້ບົດຮຽນອັນແສນແສບ”

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

” ມູມມືດຂອງສປປລາວໃຕ້ເງົາບົດຮຽນອັນແສນແສບ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
23.Silxay
3.CharlesPT

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໑ ເມສາ ໒໐໒໑ :

” ຖອດຖອນຣະຫັສພິນັຍກັມໂຫຈິມີນ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

2.Silxay
1.Thinlao
3.CharlesPT


ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໕ ເມສາ ໒໐໒໑ :

” ຣັຖບານຫຸ່ນຊຸດທີ໙ ຂອງສປປລາວ ກັບພິນັຍກັມໂຫຈິມີນ “

ພາກສອງ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.T.hinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໘ ເມສາ ໒໐໒໑ :

45ປີ ພາຍໃຕ້ພິນັຍກັມໂຫຈິມີນ

1.Thinlao
2.Khonlao
3.CharlesPT
4.Silxay
5.Thinlao
6.LiveThinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໑ ພຶສພາ ໒໐໒໑ :

ຄວາມເຈັບແສບຂອງຊາວລາວພາຍໃຕ້ພິນັຍກັມໂຫຈິມີນ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໙ ພຶສພາ ໒໐໒໑ :

ພິນັຍກັມໂຫຈິມີນແຫຼ່ງແຫ່ງການຕາຍຂອງຊາດລາວ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay

3.CharlesPT
4.TablerondeKKDSXTL

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໒ ພຶສພາ ໒໐໒໑ :

” ຄົບຣອບ ໗໔ປີ ວັນປະກາດໃຊ້ຮັຖທັມມະນູນແຫ່ງຊາດລາວທີ ໑໑ ພຶສພາ 1໑໙໔໗-໒໐໒໑ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.TableRonde

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໖ ພຶສພາ ໒໐໒໑ :

“ປວັດສາດອັນຍາວນານຂອງລາວ ກັບເປົ້າໝຍຸທສາດວຽດນາມ”

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.CharlesPT
3.Silxay
4.Tablerondepavatsatlao
TablerondeCharlesPT

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໙ ພຶສພາ ໒໐໒໑ :

” ອານາຄົດຂອງຊາດລາວ ກັນແຜນການວຽດນາມ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.ຖິ່ນລາວ
2.ກິສຸ້ຍ
3.ສີນໄຊ
4.ຊາກເລີປທ
5.ເກັງກາງດົງ

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໓ ພຶສພາ ໒໐໒໑ :

” ສີດ ແລະໜ້າທີຂອງປະຊາຊົນລາວ ກັບເປົ້າໝາຍຍຸທສາດວຽດນາມ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.TableRondeSitnatipsslao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໖ ພຶສພາ ໒໐໒໑ :

” ປະຊາຊົນລາວຢູ່ໃນຄວາມມືດມົນຮອບດ້ານພາຍໃຕ້ຍຸທສາດວຽດນາມ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໓໐ ພຶສພາ ໒໐໒໑ :

“ແນວທາງໄປສູ່ແສງສວ່າງຂອງປະຊາຊົນລາວ ກັບເປົ້າໝາຍຍຸທສາດວຽດນາມ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.TableRondeNeothangຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໒ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການ” ໄກສອນ ຄາຕກອນມະນຸດ ຕາມຍຸທສາດວຽດນາມ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.TableRondeKaysone

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໖ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

” ເຈົ້າສຸພານຸວົງ ກະສັດທໍຣະພີ ຕາມຍຸທສາດວຽດນາມ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໙ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

” ໂຮ່ຈິມີນ ກັບການດັບສູນເຊື້ອຊາດລາວ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.HochiminhTableRonde
5.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໓ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

” ປະສົບພັຍ ຈາກຄອມມຸນີສ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.KengKangDong

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໖ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

” ສປປລາວ ປະເທດແຫ່ງຄວາມທຸກຍາກ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໐ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

” ສປປລາວ ປະເທດຫຸ່ນວຽດນາມ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.CharlesPT
3.Silxay
4.KengKangDong

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໓ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

” ສປປລາວ ເປັນຣັດແຫ່ງເອກຣາດບໍ ? ໃນປະຈຸບັນ ແລະອານາຄົດຊາດລາວຈະເປັນແນວໃດ? “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.KengKangDong
5.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໗ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ສົທນາມື້ນີ້ແມ່ນ” ປວັດສາດອັນບິດເບືອນຂອງ ສປປລາວ ”

” ສປປລາວ ກັບຣັຖທີສົມບຸນແບບດ້ວຍກົດໝາຍບໍ? “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໓໐ ມິຖຸນາ ໒໐໒໑ :

” ສປປລາວ ຮັຖແຫ່ງມະຫາໂຈນ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPTຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໔ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ແມ່ນ” ປວັດສາດ ອັນບິດເບືອນຂອງ ສປປລາວ “

https://www.facebook.com/leck.keohanam/videos/242948740677569

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໗ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ແມ່ນ ” ປວັດສາດອັນແທ້ຈີງ ແຫ່ງຊາດລາວ “

1.Thinlao
2.Thinlao
3.Charles
4.Charles

5.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໑໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໑ :

” ກ່ອນຊີມາເປັນ ສປປລາວ

1.Thinlao
2.CharlesPT
3.CharlesPT
4.Silxay
5.Thinlao2

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໔ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໑ :

” ພາຍຫຼັງສະຖາປານາເປັນສປປລາວ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.PhothaoSa

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໑໘ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການ “ວັນມະຫາອຸບາດຊາດລາວ ສັນຍາພິເສດ ມິຕພາບລາວວຽດ ໑໘ ກໍຣະກະດາ 1977″

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao

2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໑ :

“ຄົບຣອບ 72ປີ ວັນທີ19 ກໍຣະກະດາ 1949-2021 ວັນເອກຣາດອັນແທ້ຈີງຂອງຊາດລາວ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.CharlesPT
3.Silxay
4.KenKangdong
5.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໒໕ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໑ :

ສປປລາວ ກັບອານາຄົດຂອງຊາດລາວ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໑ :

” ລາວ ກັບສັຕວັດທີ໒໑

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໐໑ ສີງຫາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການ ” ສພາບການໃນສປປລາວ ວ່າດ້ວຍມະຕິ໑ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ສີງຫາ ໒໐໒໑ :

” ໖໖ປີ ລາວຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັຫປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ສີງຫາ ໒໐໒໑ :

” ຂບວນການແນວລາວຮັກຊາດ ກັບພັກຄອມມຸນີສອີນໂດຈີນ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໒ ສີງຫາ ໒໐໒໑

” ອັນທີເອີ້ນວ່າ ກອງປະຊູມສະພາສມັຍວິສາມັນເທື່ອທີ໑ ຊຸດທີ໙

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໑໕ ສີງຫາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການໃນມື້ນີ້ ” ໓໐ປີພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຣັຖທັມມະນູນ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນສະພາບຢ່າງໃດ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໙ ສີງຫາ ໒໐໒໑ :

” ວັນສີ້ນຊາດລາວ ແມ່ນວັນອັນທີເອີ້ນວ່າ ວັນຍຶດອຳນາດ ວັນທີ ໒໓ ສີງຫາ ໑໙໗໕ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທີດ ວັນທີ ໐໑ ກັນຍາ ໒໐໒໑ :

໔໖ປີແຫ່ງສປປລາວ ລາວຍັງເປັນຊາດຢູ່ບໍ?”

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໐໕ ກັນຍາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ “ໃຜເປັນຜູ້ທຳລາຍຊາດລາວ ? “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.ນາຍແພດລາວ
4.CharlesPT
5.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໘ ກັນຍາ ໒໐໒໑

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ “ ມີຫົນທາງໃດແດ່ ທີຈະອອກຈາກອົ້ງເລັບຂອງຜູ້ທີທຳຣ້າຍເຊື້ອຊາດລາວ? “

1.Thinlao
2.CharlesPT
3.Kengkangdong
4.Silxay

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໑໒ ກັນຍາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ ” ສີດ ແລະໜ້າທີຂອງພົລເມຶອງລາວ

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໕ ກັນຍາ ໒໐໒໑

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ ” ຄວາມສຳຄັນສະຕິຊາດ ຕໍ່ໜ້າມະຫາວິກີດຂອງປະເທດຊາດ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Siulxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ກັນຍາ ໒໐໒໑ :

” ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ ໐ປີ ກົດໝາຍຮັຖທັມມະນູນສປປລາວ ລາວຕົກຢູ່ໃນສະພາບຢ່າງໃດ ? “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.kengkangdong
3.Silxay
4.CharlesPT
5.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໒ ກັນຍາ ໒໐໒໑

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້” ສັນຍາທໍຣະພີ ໑໑ ມີນາ ໑໙໕໑ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.CharlesPT
3.Kengkangdong
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນອາທິດ ວັນທີ ໒໖ ກັນຍາ ໒໐໒໑ :

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ ” ສັນຍາປົດແອກ ວັນທີ ໗ ພຶສພາ ໑໘໘໖ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Sikxay
3.Thinlao

ສາຣະຄະດີພິເສດ ” ວິກີດໃນສປປລາວ “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Silxay & Thinlao
2.CharlesPT&Silxay
3.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນອາທີດ ໐໓ ຕຸລາ ໒໐໒໑

ຫົວຂໍ້ຣາຍມື້ນີ້ ” ໄກສອນ ແມ່ນໃຜ ? “

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao
2.Silxay
3.CharlesPT
4.Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໖ ຕຸລາ ໒໐໒໑

ຫົວຂໍ້ຣາຍການມື້ນີ້ ” ປະເທດລາວ ປົກຄອງໂດຍຄາຕກອນ “

ອອກເປັນຍູຕູບ 1 ຊົ່ວໂມງ 39 ນາທີ : https://www.youtube.com/watch?v=wbyVXnd2IFE

ຜູ້ທີຮ່ວມອອກຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ:

1.Thinlao&Silxay
2.CharlesPT
3.Silxay&Thinlao

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນອາທີດ໐ ຕຸລາ ໒໐໒໑

ຫົວຂໍ້ຣາຍການໃນມື້ນີ້ ” ຣະບອບສປປລາວ ກັບການທຳຣາຍຊາດ “

ຣາຍການອອກອາກາດສົດປະຈຳວັນພຸດ ວັນອາທີດ໓ ຕຸລາ ໒໐໒໑

ຫົວຂໍ້ຣາຍການໃນມື້ນີ້ແມ່ນ“ ຂະບວນການລາວອິສຣະ ໑໒ ຕຸລາ ໑໙໔໕ “

https://youtu.be/tlJ_IDyDr28