“ຫຸ່ນຜີ ໂຮຈິມີນ“ໃນດີນແດນລາວ

ຄຣີບວິເດໂອອະນຸສອນສຖານຫຸ່ນຜີ“ໂຮຈິມີນ“ນັກຄາຕກອນມະນຸດຊາດ ຜູ້ລຸກລານປະເທດລາວ ທີ່ບ້ານຊຽງຫວາງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສປປລາວ:

https://www.facebook.com/sisomdeth.syhanath/posts/10211934412419258

image