“ລາວຮ່ວມສຳພັນ“-ຈັດທຳ ແລະຮ້ອງໂດຍທ່ານ ຜາຍ ສິຣິສົມບັດ

ລາວຮ່ວມສຳພັນ -ຜາຍ ສີຣິສົມບັດ