“ເຕືອນໃຈລາວ“-ເນື້ອຮ້ອງ ທ່ານ ຄຳສີ ສິຣິມະໂມທັມ ທຳນອງ ທ່ານ ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ-ຈັດທຳ&ຮ້ອງໂດຍທ່ານຜາຍ ສິຣິສົມບັດ

ເຕືອນໃຈລາວ-ຜາຍ ສີຣິສົມບັດ