“ກ້ອກບັດເຊັບ“ຜູ້ທີພັງກຳແພງເບລີນ“ ແລະສະຫະພາບໂຊວຽດ ນຳປະເທດຣັດເຊັຍ ແລະປະເທດຍຸໂຣບຄອມມຸນີສ ເຂົ້າສູ່ໂລກເສຣີ