ບໍຣີສ ແຢນຊີນ ຜູ້ກ້າຫານຜູ້ນື່ງ ທີພາໃຫ້ສະຫະພາບໂຊວຽດ ປະຕິຮູບໄປສູ່ຣະບອບໃໝ່

ບໍຣີສ ແຢນຊີນ ຜູ້ກ້າຫານຜູ້ນື່ງ ທີພາໃຫ້ສະຫະພາບໂຊວຽດ ປະຕິຮູບໄປສູ່ຣະບອບໃໝ່ຄື ກາຍເປັນປະເທດທີມີປະຊາທິປະໄຕ ມີຫຼາຍພັກການເມືອງ :