” ມາຫາ ຄານທີ : ນັກກອບກູ້ເອກຣາດ ຂອງອີນເດັຍ ໂດຍໃຊ້ການຕໍ່ສູ້ແບບສັນຕິວິທີ-Mohanda Gandhi,cône de la non-violence,symbole de l’indépendance de l’Inde”

ມາຫາ ຄານທີ : ນັກກອບກູ້ເອກຣາດ ຂອງອີນເດັຍ ໂດຍໃຊ້ການຕໍ່ສູ້ແບບສັນຕິວິທີ :

Mohandas Gandhi, icône planétaire, s’est imposé comme l’un des leaders de la non-violence et le symbole de l’indépendance de l’Inde. Quelles ont été les stratégies de Gandhi pour incarner cette lutte ? Comment a-t-il fait de son propre corps (qu’il n’hésita pas à mettre en scène et en danger au travers de grèves de la faim) et de son image les armes majeures d’une guerre de communication mondiale, en Inde, en Europe et jusqu’aux Etats-Unis ? Enquête sur ce qui perdure aujourd’hui du mythe Gandhi, ce qu’il continue à inspirer, ses échecs et la façon dont, finalement, il a été trahi.

réalisé par : Mathilde Damoisel

https://www.france.tv/france-5/la-case-du-siecle/1103537-gandhi-de-l-homme-a-l-icone.html?fbclid=IwAR1ll0AP8V0-mQlWOgvguZVGZKqtVMsDpEr61qmDfbh9FRV9ZJk39HrB-ZY

Gandhi : de l'homme à l'icône

Portrait de Gandhi, l'homme qui passa sa vie au service de la non-violence.

Gepostet von Culture Prime am Freitag, 15. November 2019