“ໃນສປປລາວ ຜູ້ນຳໄດ້ຊົມໃຊ້ຣັດທິຄອມມຸນີສ ກໍຄືຣະບອບຂ້າທາດ-ສອນກັນວ່າ“ໂຕເອງເກັ່ງ ແລະເປັນຜູ້ຊນະ-ຜູ້ທີຖືທິສດີອື່ນ ແລະຜູ້ອື່ນເປັນປະຕິການໝົດ“-ທັສນະຈາກທ່ານດຣ.ຄຳເຜີຍ ປານມາໄລທອງ