“ສປປລາວ ເປັນປະເທດທີມີການໂກງ“ສໍລາດບັງຫຼວງ“ຫຼາຍທີສຸດໃນໂລກ-ຕິດອັນດັບທີ ໑໓໑-ໄດ້ຄແນນພຽງແຕ່໒໙ແຕ້ມ“