“ ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ-ໃນມື້ນີ້ Xaysomboun, Laos | ຫຼືລ້ອງແຈ້ງ ໃນອະດີດ-ພື້ນທີ່ທີຄວບຄຸມພິເສດໂດຍກອງທັບປະຊາຊົນລາວ”