ເພັງ”ຣຽກຮ້ອງເພື່ອສິດທິມະນຸດ”-ຈາກສີລປີນລາວທີ່ຝຣັ່ງເສດ

ຣຽກຣ້ອງເພື່ອສິດທິມະນຸດ