“ລາວຈົ່ງເປັນລາວ ລາວຈົ່ງຮັກລາວ”- ຜົນງານຂອງອາຈານສີລາວົງ ແກ້ວ ແລະນັກຮ້ອງຕົ້ນສບັບ