ຣາຍການໂທຣະພາບຂອງພລັງຮ່ວມຊາດລາວ&ສູນສືກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລາວແລະອາຊີ:”ລູກຫຼານລາວໜີຈາກປະເທດຂອງຕົນໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະເຈົ້າອານຸວົງ ກະສັດລາວຜູ້ກ້າຫານ”